GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE W KRAKOWIE

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=108412

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

KOMU I DO KIEDY ZGŁOSIĆ ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO?

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 13 maja 2019 r. (poniedziałek).

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, w godzinach pracy Delegatury.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie (numery telefonów: 12 421 84 97, 12 421 84 80), pisemnie, faksem na numer 12 431 05 90 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kra-dyr@kbw.gov.pl.

 

CO ZAWIERA ZGŁOSZENIE?

Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Kraków,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

• dołączoną kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?

Dotyczy to wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

KTO NIE MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

PAKIETY WYBORCZE

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pakiet wyborczy.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.