Statut fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja pod nazwą „Helpful Hand”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Felger, zamieszkałą w Krakowie, ul. Lublańska 20/81 zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszka w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Tarłowska 5/6, w dniu 27.09.2007 r. pod nr Rep A 2467/2007 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe w kraju i za granicą.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
§ 4
 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę, numer REGON i numer KRS.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 5 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Działalność Fundacji Helpful Hand w całości jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację osób ze stwardnieniem rozsianym.
 2. Porawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich, tak by mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
 3. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi
 4. Zwiększenie powszechnej świadomości istniejących barier fizycznych i psychicznych związanych ze schorzeniami neurologicznymi i ich konsekwencjami, zarówno zdrowotnymi jak i społecznymi.
§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie, wspieranie i realizację programów, projektów, przedsięwzięć i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji. Kod PKD 94.99.Z
 2. Prowadzenie subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane z przeznaczeniem środków na leczenie i rehabilitację. Kod PKD 88.99.Z
 3. Wspieranie oraz finansowanie wydawania publikacji, książek, czasopism, ulotek informacyjnych, plakatów itp. Kod PKD 58.19.Z
 4. Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie badań naukowych z zakresu objętego celami Fundacji. Kod PKD 94.99.Z
 5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, zebrań naukowych, wykładów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacji pozarządowych, nauki i oświaty poświęconych tematyce zbieżnej z celami Fundacji. Kod PKD 82.30.Z
 6. Organizowanie i finansowanie staży, praktyk, i wyjazdów studyjnych lub integracyjnych dla osób zaangażowanych w działalność zgodną z celami Fundacji. Kod PKD 94.99.Z
 7. Organizowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami chorymi jak i z ich rodzinami. Kod PKD 94.99.Z
 8. Prowadzenie internetowego forum dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Kod PKD 94.99.Z
 9. Prowadzenie serwisu i naprawy sprzętu ortopedycznego. Kod PKD 96.09.Z

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami wyłącznie na cele określone w § 5 niniejszego statutu.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

§ 10

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów krajowych i zagranicznych,
 3. środków ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
§ 11

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 13

Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 14
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do trzech członków.
 3. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi 5 lat.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku: sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji lub z innych przyczyn, które mogą uniemożliwiać prawidłowe wykonywanie obowiązków Członka Rady.
 6. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić przez powzięcie uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji pod warunkiem uzyskania na piśmie uprzedniej zgody Fundatora na odwołanie danej osoby.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 15
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Uchwalanie zmian Statutu
 2. Uchwalanie regulaminu Rady,
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji i pozostałych członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, oraz zawieranie z nimi innych umów w imieniu Fundacji.
 5. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o utworzeniu Komitetów Programowych oraz ustalenie ich składu.
 11. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18
 1. Członkiem Zarządu może zostać jedynie osoba która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe urzędującego członka zarządu, jego członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
 3. W sytuacji wygaśnięcia sprawowania funkcji Członka Zarządu z powodów określonych pkt 2 Rada Fundacji wybiera nowego Członka Zarządu uchwałą podjętą w terminie 30 dni liczonym od dnia wygaśnięcia funkcji Członka Zarządu.
 4. Członek Zarządu, którego funkcja wygasła z powodu określonego w pkt 2 nie może od chwili wygaśnięcia funkcji Członka Zarządu podejmować żadnych czynności związanych z zarządem fundacji, w szczególności podejmować czynności niecierpiących zwłoki.
 5. Obowiązki Członka Zarządu, którego funkcja wygasła z powodu określonego w pkt 2 przejmuje Prezes Fundacji.
 6. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prezesa Fundacji z powodu określonego w pkt 2, jego obowiązki przejmuje Dyrektor Fundacji.
 7. W przypadku wygaśnięcia funkcji wszystkich Członków Zarządu z powodu określonego w pkt 2, Rada Fundacji, niezwłocznie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów wyznacza jednoosobowego Zarządcę Komisarycznego.
 8. Zarządca Komisaryczny sprawuje funkcję Zarządu Fundacji do czasu wybrania nowych Członków Zarządu.
 9. Na Zarządcę Komisarycznego nie może zostać wyznaczona osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe urzędującego Zarządcy Komisarycznego jego funkcja wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a Rada Fundacji niezwłocznie wyznacza nowego Zarządcę Komisarycznego.
§ 19
 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Skład pierwszego Zarządu określa Fundator.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd składa się z Prezesa Fundacji, Dyrektora – Członka Zarządu Fundacji oraz z dodatkowego Członka Zarządu, jeżeli Zarząd jest trzyosobowy.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez członków Rady.
§ 20
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  2. uchwalanie regulaminu działania Zarządu
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
  7. tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w terminie co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji obejmujące okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.

Sposób Reprezentacji

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać jednoosobowo Prezes i Dyrektor Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 22

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.