Subkonta

Ponieważ do celów statutowych Fundacji należą:

 1. Pomoc w organizowaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację osób ze stwardnieniem rozsianym.
 2. Poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich, tak by mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Podjęliśmy uchwałę zarządu o umożliwieniu otwierania subkont dla chorych na SM.

Środki zgromadzone na nich mogą być wykorzystywane na zakup towarów i usług określonych w dokumentach do subkonta.

Dla przypomnienia
 

Podaję ogólne zasady wydatkowania środków z subkonta, które podpisywali Państwo przy zawieraniu umowy na prowadzenie subkonta przez Fundację Helpful Hand:

W ramach środków zgromadzonych na koncie Fundacji przez odbiorcę wpłat celowych możliwe jest finansowanie zakupu głównie preparatów, środków medycznych i pomocniczych oraz postępowania rehabilitacyjnego, których stosowanie jest zgodne ze standardami europejskimi postępowania w SM.
 
W szczególności jest możliwość finansowania:
 • terapii psychologicznej;
 • terapii urologicznej, logopedycznej i innych łagodzących objawy choroby;
 • zabiegów rehabilitacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych;
 • zakupu przyrządów i sprzętów do rehabilitacji;
 • zakupu wózków inwalidzkich oraz innych sprzętów ułatwiających poruszanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo;
 • zakupu środków higienicznych związanych z problemami z nietrzymaniem moczu w SM;
 • zakupu leków łagodzących objawy choroby;
 • możliwe jest też finansowanie przejazdu osoby chorej na turnusy rehabilitacyjne.

Każdy zakup wykraczający poza powyższy wykaz wymaga wcześniejszej akceptacji ze strony Zarządu Fundacji Helpful Hand.

 ZESTAWIENIE FAKTUR

Poniżej, do pobrania dwa dokumenty do wyboru. Zestawienie faktur w formie pdf i jako dokument tekstowy.

 

Umowa użyczenia auta FHH

 

Ewidencja przebiegu pojazdu FHH

 

 

 

Ewidencja przebiegu pojazdu plus umowa użyczenia samochodu pozwala na sfinansowanie z subkont Państwa przejazdów na rehabilitacje, leczenie czy np. odbiór leków.

 

Proszę jednak pamiętać że MUSZĄ być dołączone zaświadczenia wystawione przez placówkę, do której Państwo jadą. Nie wystarczą faktury za wizytę czy zabiegi, ani Państwa OŚWIADCZENIA! 
Ponadto liczbę kilometrów ustalamy na podstawie  mapy Targeo lub innej ogólnie dostępnej, a nie na podstawie stanu licznika z zakupami po drodze.
Zapewniamy, że nie jest to kwestia naszej złej czy dobrej woli! Jeśli nie będziemy trzymać się zasad, utrzymanie statusu OPP może byc zagrożone. A w przypadku odebrania statusu OPP każda złotówka pochodząca z 1% podatku z konta Fundacji wraca do budżetu Państwa,czyli to Państwo tracicie środki na leczenie i rehabilitacje 🙁

ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SUBKONTA W FUNDACJI HELPFUL HAND

W ramach korzystania z subkonta w Fundacji HELPFUL HAND bardzo proszę przestrzegać pewnych zasad, które są ściśle związane z obowiązującym prawem. Proszę pamiętać, że otrzymywany przez Państwa 1% podatku to pieniądze publiczne, w związku z czym Fundacja podlega kontroli ich racjonalnego wydawania.

 1. Celem subkont jest zbieranie pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc w chorobie. Proszę więc mieć na uwadze, że wszystkie wydatki muszą mieć racjonalne uzasadnienie.
 2. Rachunki i faktury muszą być wystawione na Fundację Helpful Hand. Państwa imię i nazwisko należy zamieścić jako dopisek, np. obok nazwy fundacji, w rodzajach usług lub w uwagach. Wszystkie rachunki wystawione na osoby prywatne będą odsyłane (Paragraf 1 pkt. 6: „Odbiorca wpłat celowych jest zobowiązany do udokumentowania dokonanych zakupów poprzez przedstawienie Fundacji oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na Fundacja Helpful Hand, ul. Kalwaryjska 32/11, 30-504 Kraków, NIP 9452096374 z dopiskiem „ dla + imię i nazwisko odbiorcy wpłat celowych”).
 3. Każdy rachunek lub faktura musi być podpisana przez Państwa, jako posiadacza subkonta, np. „Towar odebrałam/łem”, „Leki odebrałam/łem”, „Uczestniczyłam/łem w turnusie rehabilitacyjnym” lub „Odbyłam/łem rehabilitację”. Ale nie wolno Państwu podpisywać się w miejscu „podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury”, bo tutaj podpisuje się członek zarządu Fundacji.
 4. W przypadku przysłania rachunków przelewowych, które ma zapłacić Fundacja, należy podać numer rachunku do przelewu nawet wówczas, gdy jest to kolejna faktura od tego samego wystawcy.
 5. Rachunki/faktury przelewowe, które ma opłacić Fundacja, muszą być niezwłocznie do nas wysłane. Wynika to z faktu, że Fundacja nie może płacić rachunków po terminie płatności.
 6. Rachunki/faktury przelewowe, które płacicie Państwo ze swoich środków i zamieszczacie w zestawieniu kosztów, które nie posiadają podpisu i pieczątki wystawcy muszą mieć dołączone potwierdzenie wykonania przelewu.
 7. W przypadku, gdy forma przelewu jest utrudniona lub niemożliwa, mogą Państwo dokonać zakupu gotówką, ale wszystkie rachunki i faktury muszą być wystawione na Fundację z dopisanym imieniem i nazwiskiem podopiecznego, który ich dokonuje. Zwrot na konto prywatne posiadacza subkonta jest możliwy tylko po wypełnieniu i podpisaniu „zestawienia kosztów”, które można pobrać ze strony Fundacji.
 8. Faktury opłacone gotówką bezwzględnie muszą zawierać podpis i pieczątkę wystawcy.
 9. Osoby, proszące o zwrot za rachunki, które uregulowały z własnych środków muszą dołączyć wypełnione „zestawienie kosztów” . Jeżeli korzystały już z tej możliwości, a ich numer konta się nie zmienił, nie muszą podawać go ponownie. W tym wypadku wystarczy wpisać „bez zmian”.
 10. Pozwalamy na gotówkowe faktury i zwrot poniesionych kosztów na Państwa prywatne konta. Ale muszą Państwo pamiętać ze te rachunki i faktury nie mogą budzić żadnych wątpliwości co do przedmiotu jak i autentyczności dokumentu. Towar musi być precyzyjnie opisany, wyszczególnione jednostki i ilość tych jednostek.
  Nie zrefundujemy zabiegu rehabilitacyjnego sztuk 1 za 1500 zł. Czy „witaminoterapii” za 400 zł.
  Ceny maja być racjonalne i są przez nas weryfikowane.
 11. Jednocześnie uczulam że pomimo iż ustawa o rachunkowości dopuszcza faktury bez podpisu i pieczątki sprzedającego to do rozliczeń gotówkowych na postawie zestawienia kosztów nie będziemy respektować takich rachunków/faktur bez dołączonego do nich  potwierdzenia płatności.
 12.  Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu swoim samochodem do lekarzy specjalistów, pod odbiór leków i na rehabilitację, ale wyłącznie na podstawie umowy użyczenia samochodu i ewidencji przebiegu pojazdu . Nie uwzględniamy paragonów, ani faktur na paliwo do prywatnych aut. (Uwaga: każdą ewidencję przebiegu pojazdu sprawdzamy pod kątem odległości z miejsca zamieszkania do miejsca rehabilitacji).
 13. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu swoim samochodem na rehabilitację, ale wyłącznie na podstawie umowy użyczenia samochodu ewidencji przebiegu pojazdu.Nie uwzględniamy paragonów, ani faktur na paliwo do prywatnych aut. (Uwaga: każdą ewidencję przebiegu pojazdu sprawdzamy pod kątem odległości z miejsca zamieszkania do miejsca rehabilitacji).
 14. Proszę o ułożenie rachunków w kolejności z zestawienia kosztów.
 15. Rok rozliczeniowy Fundacji kończy się 31. grudnia i po tym terminie nie rozliczamy żadnych rachunków i faktur z poprzedniego roku. Ale proszę o rozliczanie zestawień kosztów do 15 grudnia. W wyjątkowych sytuacjach gdy zakup lub usługa musi być po tym terminie proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy w celu ustalenia szczegółów. Po 1 stycznia nie zwracamy pieniędzy za rachunki z poprzedniego roku!
 16. Osoby, które założyły subkonta i nie mają jeszcze zgromadzonych środków, mogą zbierać rachunki i faktury od 1. stycznia danego roku (w tym przypadku po zapłacie z własnych środków) i przesłać je w połowie października wraz z zestawieniem kosztów do rozliczenia. Przypominam, że muszą to być rachunki z bieżącego roku, a nie z poprzednich lat.
 17. Jeżeli wydatki będą zgodne z zasadami korzystania z subkonta i nie wzbudzą wątpliwości, pieniądze zostaną zwrócone na prywatne konto właściciela subkonta (zaznaczam, że nie może to być konto członka rodziny).
 18. Porozumienia z Państwem podpisywane są bezterminowo. Zgromadzone środki możecie Państwo wykorzystywać w dogodnym dla Państwa momencie i nie ma obowiązku ich wykorzystania do jakiejkolwiek daty.
 19. I na koniec dla przypomnienia Paragraf 5 i 6 podpisanego Porozumienia: Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez drugą Stronę z zobowiązań wynikających z Porozumienia.
  Bez względu na przyczyny ustania obowiązywania niniejszego Porozumienia niewykorzystane środki finansowe nie są zwracane odbiorcy wpłat celowych lub jego rodzinie.
  Środki pozostałe na koncie po rozwiązaniu porozumienia pozostają w gestii Fundacji i zostają wydatkowane na cele statutowe.