Orzekanie o niepełnosprawności

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

  • do celów rentowych orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – związane ze świadczeniami rentowymi.

Wnioski składamy i są one dostępne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.

  • do celów pozarentowych – orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.

Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów
  • w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
  • w zakresie pomocy społecznej
  • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych
  • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego
  • uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
  • prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju

Procedura orzekania o niepełnosprawności w Krakowie