Rehabilitacja zawodowa

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała innych środków publicznych na ten cel.
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 1. nie korzystała z pożyczki Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
 2. pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Opinię w tej sprawie wydaje jednak lekarz medycyny pracy.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Jednakże przepisów tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Ponadto osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008 r. z późn.zm.)

REHABILITACJA SPOŁECZNA

   1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do:

   2. kosztów turnusu rehabilitacyjnego (również dla opiekunów),
   3. kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (dla osób niezdolnych do pracy),
   4. kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów,
   5. kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

  Świadczenia powyższe udzielane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 14, poz.92 z późn.zm.).

ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

  1. Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ustalają władze danego miasta lub gminy – dlatego też w różnych gminach osoby niepełnosprawnych mogą korzystać z innych zwolnień.

ULGI NA PRZEJAZDY PKS I PKP

  1. Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie, tylko w określonych kategoriach pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów biletów. Ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.

 

  1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niezdolne do samodzielnej egsytencji mają prawo do:

 

    • 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS, w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
    • 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również na podstawie biletów jednorazowych.

  Do ulgi uprawnia legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

  1. Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie w/w legitymacji ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS. Opiekun osoby niepełnosprawnej, według ustawy, musi być osoba pełnoletnia. Wyjątkiem jest opiekun lub przewodnik osoby niewidomej – musi on mieć ukończone 13 lat.

 

  1. Do 78% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pośpiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

 

  1. Ponadto osoby niewidome nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 37% ulgi na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

 

  1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz jedno z rodziców lub opiekun mają prawo do 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS, na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

 

   1. Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawności:

   2. dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 

    • legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
    • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
    • legitymacja szkolna albo studencka wraz z legitymacją dokumentującą niepełnosprawność, wystawioną przez uprawniony organ.
     • dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
     legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 r. życia, wystawiona przez uprawniony organ,

 

  1. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz w/w dokumentów wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:

 

    • miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
    • potwierdzenie stawienia się na badanie, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

  Informacje podano na postawie ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1150 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 179, poz. 1495).

ULGI W TELEKOMUNIKACJI

  1. Zgodnie z decyzją Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (Uchwała Nr 104/03 z dnia 17.06.2003 r. oraz uchwały Nr 201/03 z dnia 13.11.2003 r.) przedmiotowe ulgi wynoszą 50% ceny za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. oraz 50% miesięcznej opłaty abonamentowej i przysługują:

 

    • w przypadku szkodzenia wzroku – osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyny „04-O” (symbol przyczyny niepełnosprawności związanej z uszkodzeniem wzroku),
    • w przypadku uszkodzenia słuchu lub mowy – osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z przyczyny „03-L” (symbol przyczyny niepełnosprawności związanej z uszkodzeniem słuchu lub mowy).

  Ponadto także operatorzy sieci telefonii komórkowej mogą podjąć decyzję o zapewnieniu ulg osobom niepełnosprawnym. Bliższych informacji najlepiej szukać na stronach internetowych lub dzwonić na infolinię poszczególnych firm.

ABONAMENT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

    1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) zwalnia się od opłat abonamentowych:

    2. osoby, co do których orzeczono o:
     1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
     2. całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.zm.) lub
     3. ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 14, poz.92 z późn.zm.) lub
     4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn.zm.), którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
    3. osoby, które ukończyły 75 lat
    4. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
    5. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwość 2000Hz o natężeniu od 80dB);
    6. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

  Zwolnienia określone w ust. 1 nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 r. życia, nie spełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

 

  1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa w drodze rozporządzenia rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych oraz wzór oświadczenia jakie należy złożyć w placówce operatora publicznego (operatora do świadczenia powszechnych usług pocztowych).

ULGOWE BILETY DO MUZEÓW

  1. Zgodnie z par.1 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.06.2008r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienie (Dz.U.Nr 160, poz.994), ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

  1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie osób niepełnosprawnych do korzystania z tej ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

ULGA W OPŁACIE PASZPORTOWEJ

  1. Za wydanie paszportu pobiera się opłatę paszportową w wysokości 140 zł. Zgodnie z art.8 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13.07.2006 r.(Dz.U. Nr 143, poz.1027) ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% przysługuje między innymi:

   • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 14, poz.92 z późn.zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

    1. Świadczenia opiekuńcze: Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie przysługuje:
     • dziecku do 16 lat w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,
     • osobie powyżej 16 r. życia, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym,
     • osobie powyżej 16 r. życia, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. życia.
    2. Świadczenie pielęgnacyjne:
     Zastąpiło ono zasiłek stały wypłacany z pomocy społecznej. Warunkiem jego wypłacania jest:
     rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby, w celu zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej

     • dotyczy to opieki nad dzieckiem do osiągnięcia 16 r. życia, w stosunku, do którego została orzeczona niepełnosprawność (w orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający muszą być pozytywnie określone wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
     • dotyczy także osoby starszej – po ukończeniu 16 lat, gdy orzeczono w stosunku do niej niepełnosprawność w stopniu znacznym.

   Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 520 zł miesięcznie.

 

   1. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

    1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

     • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny spokrewnionej z dzieckiem), albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
     • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
     • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,
     • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Dodatek na rehabilitacji:

 

   1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznym dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitację lub kształceniem dziecka w wieku:

 

     • do ukończenia 16 r. życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
     • powyżej 16 r. życia do ukończenia 24 r. życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko do ukończenia 5 r. życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia.

 

   1. Informacje podano na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r.Dz.U. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)

 

   1. Zasiłek stały

 

   1. Przysługuje:

 

     • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (przez co rozumie się całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
     • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (przez co rozumie się całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

   Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 

     • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
     • w przypadku osoby w rodzinie-różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

   Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 

   1. Informacje podano na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 z późn.zm.)

   2. Renta socjalna
    Renta socjalna przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.Nr 135, poz.1268). Przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

    • przed ukończeniem 18 r. życia,
    • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 r. życia,
    • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

    Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 z późn.zm.)
    Szczegółowe zasady postępowania w sprawie renty socjalnej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U. Nr 170, poz.1656).
    Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu n a miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o to świadczenie. Bliższych informacji można uzyskać w każdym oodziale ZUS-u.

ULGI PODATKOWE NA CELE REHABILITACYJNE

  1. Zgodnie z art.26 ust.1 pkt.6 i ust.7a-h ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, ojczym, macocha, synowie i zięciowie), można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

 

  1. Szczegółowych informacji należy zasięgnąć we właściwym dla osoby niepełnosprawnej Urzędzie Skarbowym.

KARTA PARKINGOWA

  1. Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujący się opieką, rehabilitacją lub edukacji niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek mogą, nie stosować się do znaków zakazujących (znaki te wylicza par.33.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), pod warunkiem zachowania ostrożności.

 

  1. W dniu 22.09.2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22.05.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 97, poz.802).

 

   1. Podstawą wydania karty parkingowej będzie wyłącznie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o:

    • niepełnosprawności,
    • stopniu niepełnosprawności,
    • wskazaniach do ulg i uprawnień.

  wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych a wrt.8 ust.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 109, poz.908 z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

UPRAWNIENIA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO DLA PRACOWNIKA OPIEKUJĄCEGO SIĘ DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.z 1998r. Nr 21,poz.94 z późn.zm.) art.186 par.1 mówi, że pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 r. życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Natomiast z par.2 wynika, iż pracownik mający okres zatrudnienia określony w par.1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 r. życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Ponadto rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nie przekraczający 3 miesięcy. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, a wykorzystany być może najwyżej w 4 częściach.