Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Na podstawie uzyskanego orzeczenia o niepełnosprawności osoba niepełnosprawna można korzystać z następujących ulg i uprawnień:

Ulga komunikacyjna

 1. Komunikacja miejska.

Przejazd bezpłatny:

  1. Osoby niewidome, ociemniałe oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji /tj. znacznym stopniem niepełnosprawności/ wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim) lub przewodnikiem.
  1. Dzieci niepełnosprawne do dnia ukończenia 18 roku życia wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim).
  1. Uczniowie szkół specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie przejazdu jednym opiekunem (pełnoletnim).
  1. Osoby po ukończeniu 70 roku życia.

Przejazd ulgowy – 50%:

    • Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne.

  b. PKP i PKS (Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)

 

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP
(2klasa)
Przejazdy PKS Uwagi
1. Dzieci do lat 4 100% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone

Bilety jednorazowe

PKS (zwykły i przyspieszony)
pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,
a jeżeli korzysta to ulga 78%
2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun – 18 lat
przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95 % ulga pociągi osobowe i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne
Bilety jednorazowe
3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

5. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% ulga pociągi osobowe, bilety jednorazowe

37 % pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

49% ulga autobusy zwykłe

37% ulga autobusy przyspieszone i pospieszne

Bilety Jednorazowe

6. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 93 % ulga pociągi osobowe

51 % ulga pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC

ulgi 93 % autobusy zwykłe

51 % ulga autobusy przyspieszone i pospieszne

bilety jednorazowe lub miesięczne imienne
7. Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

8. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78 % ulga pociągi osobowe i pospieszne 78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne na podstawie biletów jednorazowych
9. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 37 % ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe dwa przejazdy w ciągu roku

 

  1. Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zmianami)

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA tel. 801-055-055 lub 22 330-03-30

  1. Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

   1. Rodzaje wydatków rehabilitacyjnych podlegających odliczeniu:

   2. adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – w wysokości faktycznie poniesionej,
   3. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – w wysokości faktycznie poniesionej (ulga nie dotyczy zakupu nowego samochodu osobowego, przystosowanego fabrycznie dla osoby niepełnosprawnej),
   4. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego) – w wysokości faktycznie poniesionej,
   5. zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – w wysokości faktycznie poniesionej,
   6. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – w wysokości faktycznie poniesionej,
   7. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (z wyjątkiem opłat za wizyty lekarskie i badania diagnostyczne) – w wysokości faktycznie poniesionej,
   8. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nie przekraczającej rocznie 2280 zł,
   9. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego – w wysokości nie przekraczającej rocznie 2280 zł,
   10. opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w wysokości faktycznie poniesionej,
   11. opłacenie tłumacza języka migowego – w wysokości faktycznie poniesionej,
   12. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia – w wysokości faktycznie poniesionej,
   13. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
   14. odpłatny, konieczny przewóz (w wysokości faktycznie poniesionej) na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne:
    1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
    2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego
   15. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – w wysokości nie przekraczającej rocznie 2280 zł,
   16. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego (w wysokości faktycznie poniesionej) związane z pobytem:
    1. na turnusie rehabilitacyjnym,
    2. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,
    3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Uwaga! 

  1. Wszystkie wyżej wymienione wydatki podlegają odliczeniu od dochodu jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków PFRON, NFZ i innych. Jeśli zaś były sfinansowane częściowo to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z wymienionych funduszy.

 

  1. Zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych: osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

 

  1. Ulgowa opłata za wydanie paszportu (50% pełnej opłaty)

 

  1. przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

 

   1. Korzystanie przez osoby niepełnosprawne z Pływalni Miejskich w Płocku za 1zł.
    Podstawą skorzystania z ulgi jest karnet, który można wyrobić na basenie.
   2. Ulga w abonamencie radiowo – telewizyjnym (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)
    Zwolnienie z opłat dotyczy osób /warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie w Urzędzie Pocztowym/:

    • ze znacznym stopniem niepełnosprawności
    • z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
    • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
    • niesłyszących, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
    • niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
    • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
    • bezrobotne
    • które ukończyły 75 lat
    • posiadające prawo do zasiłku przed-emerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
    • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

  Więcej informacji o wszystkich ulgach na stronie www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/

 

   1. Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

  Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

 

  1. ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. (16.07.2014r. przepis wchodzi w życie)

 

  1. Przerwa w pracy. Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

 

  1. Dodatkowy urlop. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku następującego po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 

  1. 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

 

   1. Możliwość zwolnienia od pracy. Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje ponadto zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

   2. Wyrobienie karty parkingowej

  Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

 

    • osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;
    • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wolskiego 4, Płock, tel. 24 364-02-58 lub 59

 

 1. Możliwość skorzystania z usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz BUS-a dla osoby niepełnosprawnej.
  Zamówienie w Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych pod nr tel 24 367-16-01
 2. Możliwość skorzystania z programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (informacja na www.pfron.org.pl) lub www.mopsplock.eu
 3. Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON, Program Akty Samorząd – informacja MOPS Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej ul. Wolskiego 4 pok. 36, Płock tel. (0-24) 364-02-60, 61, 63