Ulga na leki za 2017 rok w PIT. Kiedy można z niej skorzystać i na co zwracać uwagę, by fiskus nie zakwestionował prawa do zwrotu?

 

https://niepelnosprawniwiadomosci.blogspot.com/2018/01/ulga-na-leki-za-2017-rok-w-pit-kiedy.html?spref=fb

 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odpisanie od dochodu/przychodu wydatków na zakup leków przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. Zobacz, o czym trzeba pamiętać, by nie popełnić błędu, który może słono kosztować podczas kontroli z urzędu skarbowego.

Na początek przypomnienie, kto może skorzystać z ulgi na leki w rocznym rozliczeniu PIT. Prawo do odpisu wydatków skierowane jest do osób niepełnosprawnych lub podatników, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (jeżeli dochody tego niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 10.080 zł w roku podatkowym). Osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. W ramach ulgi od dochodu/przychodu w zeznaniu rocznym PIT można odliczyć wydatki poniesione na leki przepisane przez lekarza specjalistę, jednak tylko nadwyżkę ponad kwotę 100 zł w danym miesiącu. Nie ma górnego limitu ulgi.

Na co zwrócić szczególną uwagę, by nie narazić się fiskusowi podczas kontroli zasadności zastosowania ulgi? Należy koniecznie pamiętać o tym, że leki może przepisać tylko i wyłącznie lekarz specjalista, leki przepisane przez lekarza rodzinnego nie mogą podlegać odliczeniu, chyba, że leczenie będzie kontynuacją zaleconą przez specjalistę. Urząd Skarbowy podczas kontroli może żądać okazania pisemnego zalecenia lekarza specjalisty co do zasadności stosowania leków, które powinno zawierać informacje kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane. Należy także pamiętać, że zaświadczenie takie może być wystawione po poniesieniu wydatku. Ważne jest także posiadanie odpowiedniego potwierdzenia zakupu, sam paragon może nie wystarczyć, najlepiej postarać się o rachunek z apteki, który powinien zawierać dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj kupionego leku i kwotę zapłaty.

Koniecznie należy pilnować kwot odpisu – do PIT wpisuje się wyłącznie miesięczną nadwyżkę ponad 100 zł. Nie można kumulować zakupów z kilku miesięcy. Nie jest także konieczne systematyczne ponoszenie wydatków, dlatego dobrym pomysłem jest poproszenie lekarza o wypisanie leków „na zapas”, jeśli comiesięczny koszt zakupu jest niższy, niż 100 zł. Oczywiście zakupów wcześniej sfinansowanych z innego źródła w żadnym wypadku nie wolno uwzględniać w PIT. Dodatkowo urzędy skarbowe mogą zakwestionować leki, które nie są wpisane do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego.