USŁUGI POCZTOWE DLA ON

Proszę pamiętajcie ze Poczta Polska zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez:
-doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego
b) niewidomym lub ociemniałym,
na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;
-przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłacone przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.
-organizację pracy placówek umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych;
-tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
-umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce operatora lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
-przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.
Druk do złożenia w Urzędzie Pocztowym w załączniku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r. poz. 545), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1644)