ZAPYTANIE OFERTOWE IPD REHABILITANT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DDS/PFRON/2019

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
ul. Lublańska 20/81/ 31-476 Kraków,
Adres biura i korespondencyjny: 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 32/11 tel. 12 341 50 36; tel.kom. 513 173 192; www.ptsr.org.pl/krakow, email: krakow@ptsr.org.pl NIP 675 12 03 497, REGON 351513940, KRS 0000207362

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.
WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcom.
WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość negocjacji cenowej.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są indywidualne usługi specjalisty rehabilitanta opracowującego Indywidualny Plan Działania (IPD) dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie, świadczone na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w ramach realizowanego projektu „Droga do sprawności” współfinansowanego ze środków PFRON.
Zamawiający przewiduje łącznie 60 konsultacji IPD – wstępna i końcowa (średnio 0,5 godziny jedna wizyta dla jednego beneficjenta) w terminie: 01.04.2019 – 31.03.2020.
Przedmiot zamówienia świadczony będzie w domu beneficjenta.

3. ZAPYTANIE DOTYCZY KODU CPV:
– 85312320-8 usługa doradztwa
– 85312500-4 usługi rehabilitacyjne

4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
­ terminowe i rzetelne wywiązywanie się z umowy zawartej z wykonawcą,
­ przekazanie Wykonawcy potrzebnych informacji do rzetelnego wykonania umowy,
­ przekazanie wzoru formularza Kart pracy i zestawienia przepracowanych godzin,
­ zapewnienie kontaktu z osobami uczestniczącymi w projekcie, dla których będzie świadczona konsultacja IPD

5. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji przekazanej przez zamawiającego,
­ prowadzenie usług zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający dopuszcza do składania ofert: osoby fizyczne, świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach prowadzonego projektu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. osoba posiadająca uprawnienia do świadczenia usług rehabilitacji – konsultacja IPD . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferty Wykonawców nie spełniających warunków zdefiniowanych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności (o ile dotyczy)
2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach itp.)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków przed podpisaniem umowy na wykonanie usług.

7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w domach uczestników projektu na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w okresie kwiecień 2019 – marzec 2020

8. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:
Rozliczenia prowadzone w PLN

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za 1 godzinę usługi psychologicznej. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności koszt: dojazdu do uczestnika, a także innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:
Małgorzata Felger– tel.513 173 192, e-mail : krakow@ptsr.org.pl

11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy dostarczyć do dnia: 29.03.2019 r. do godziny 18.00. osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub kurierem w zamkniętej na trwale kopercie zatytułowanej następująco: „Oferta na opracowanie Indywidualnych Planów Działania – usługa rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pt.: Droga do sprawności”
Oferty otrzymane po terminie zgodnie z pkt.11 nie będą rozpatrywane.

12. KRYTERIA OCENY OFERTY I WYBORU WYKONAWCY:
Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania kilku oferentów lub nie wybrania żadnej oferty, podziału przedmiotu zamówienia między kilku wykonawców.
Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 80 pkt.
KRYTERIUM 2: Doświadczenie w pracy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane (SM) i inne choroby neurologiczne – maximum 20 pkt.
13. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY:
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium 1: „Cena usługi” – 80 pkt:
C min
X c = ———— x 80 pkt.
C i
gdzie:
Xc -wartość punktowa ceny
C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci -cena w ofercie „i”
Zasady oceny kryterium 2 „Doświadczenie” – 20 pkt.:
– brak doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze stwardnieniem rozsianym (SM) – 0 pkt.
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze stwardnieniem rozsianym (SM) do 5 lat – 10 pkt.
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze stwardnieniem rozsianym (SM) powyżej 5 lat – 20 pkt.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez Oferentów lub w przypadku wątpliwości dot. doświadczenia i kwalifikacji Oferentów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, których wynik łącznie z uzyskaną punktacją zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

13. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert.16. FINANSOWANIE:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu: „Droga do sprawności”

17. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz oferty

oświadczenie o braku powiązań

oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych