Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków)

Sprawę załatwia

Dział Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-02, 12 616-54-08 e-mail: dr@mops.krakow.pl

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).
 2. Wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór stanowi załącznik do wniosku).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 5. Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat. worków).

Dokumenty wymienione w pkt. 3, 4, 5 procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka lub rejestrów publicznych, do których Ośrodek ma dostęp elektroniczny, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym, dokumenty urzędowe przedstawione przez wnioskodawcę.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania wraz z uzasadnieniem.

Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu pokaż pokaż

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy pokaż pokaż

Nie dotyczy

Podstawa prawna pokaż pokaż

 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „a” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn.zm.),

Informacje dodatkowe dla klienta pokaż pokaż

 1. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
 2. Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym-pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ. Pobyt w sanatorium ma na celu rehabilitację leczniczą, natomiast turnus rehabilitacyjny ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 3. Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.
 4. Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

 5. Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

 6. Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl
 7. Osoba niepełnosprawna jadąca na turnus rehabilitacyjny, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem środków finansowych.
 9. Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.
 10. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 11. Wysokość miesięcznego dochodu obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
 12. Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku kalendarzowym.
 13. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w danym roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.

Pełna treść procedur i aktualne wnioski do procedur proszę szukać na stronach internetowych lokalnych PCPRów lub MOPSów.