POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA

Dyrektor Fundacji Małgorzata Felger po 12 latach (3 kadencjach) w Powiatowej Społecznej Radzie ds Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa zakończyła swoja działalność w niej i pozwalamy sobie wkleić sprawozdanie z ostatniej kadencji.
 
Przygotowane przez sekretarz  Powiatowej Rady Panią Turek Małgorzatę
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa za okres 2019 – 2023 z dniem 27.12.2019r. zostało podpisane ZARZĄDZENIE Nr 3520/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023, w skład której weszli przedstawiciele następujących organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych:
 
1. Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”, -przewodniczący
 
2. Małgorzata Felger – Fundacja Helpful Hand, – zastępca przewodniczącego
 
3. Zofia Sawa – Krakowska Rada Niepełnosprawnych, – członek
 
4. Piotr Stefański – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja. – członek
 
5. Małgorzata Turek – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”, – sekretarz
We wskazanym okresie Rada spotykała się regularnie, co najmniej raz w miesiącu.
 
Na posiedzeniach zajmowała się następującymi sprawami:
1. Opiniowała propozycje uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przyznane wg algorytmu, oraz wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie z aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 
2. Zaopiniowała pozytywnie 12 projektów uchwał i programy przyjmowane przez Radę Miasta Krakowa w sprawach, które dotyczyły osób niepełnosprawnych,
 
3. Zaopiniowała 225 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pod kątem przystosowania dla osób z niepełnosprawnością,
 
4. Nadzorowała, co miesięczne informacje od Straży Miejskiej w sprawie kontroli miejsc parkingowych ( Koperta) wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych i egzekwowanie kar,
 
5. Opiniowała zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PRRON z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością,
 
6. Rada wdrożyła , identyfikator Gminny Transport Osób Niepełnosprawnych (GTON ) – VI.2020r. w celu zgody na poruszanie się BUS pasem dla transportu, który przewozi dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne do szkół, pracy , na rehabilitację dofinansowywanych przez Gminę Miejską Kraków. Prawo do korzystania z tego mają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 
7. Członkowie Rady udzielili pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu ich indywidualnych spraw. Rada współpracowała z organizacjami pożytku publicznego , instytucjami i urzędami, Radą Miasta Krakowa, odpisywała na pisma i prośby,
Członkowie Rady prowadzili działania interwencyjne na pisemne wnioski mieszkańców , brali udział w wizjach lokalnych :
• poszerzono kod chorobowy o symbol 07S do karty parkingowej,
• konsultowano i interweniowano w sprawie dostępności, dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami „Park Zakrzówek”, „Park Bednarskiego”, „Pakt Jerzmanowskiego”, „Park Krakowski” oraz „ PARK Jordana” – Jordanówkę,
• zawnioskowano o dostępność w wyborach do lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz nakładki dla osób niewidomych i niedowidzących,
• interweniowano w sprawie hulajnóg, przeprowadzono kampanię społeczną oraz, opracowano zasady ich użytkowania, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób starszych, niepełnosprawnych i niewidomych, w porozumieniu z ZPT i operatorami,
• wystąpiono do Rady Dzielnica XVI o przystosowanie dla osób starszych i z niepełnosprawnością, podjazdu przy przystanku autobusowym DH WANDA,
• zawnioskowano na wizji lokalnej, o likwidację wysokich krawężników na pętli autobusowej przy Krowoderskiej Górce i przystosowanie ich dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
• współpracowano z Wydz. Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przez OPP ( procedury)
• Interweniowano u projektanta, w sprawie rozwiązania inwestycji kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem (platforma widokowa) dotycząca korzystania z nich osób niepełnosprawnych,
• uczestniczono w przygotowaniu inwestycji w sprawie remontu modernizacji i przebudowy ul. Kościuszki – Zwierzyniecka, w odniesieniu do osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo,
• uczestniczono w spotkaniu w sprawie rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających szczególnie przystanek dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Grzegórzeckiej (Hala Targowa),
 
8. Członkowie Rady , uczestniczyli i reprezentowali środowisko osób z niepełnosprawnościami na różnego rodzaju wydarzeniach wspierających i jednoczących środowisko w Krakowie tj. Tydzień Osób Niepełnosprawnych – „Kocham Kraków ze wzajemnością”, „ Kraków bez barier”. W spotkaniach wigilijnych , oraz wielkanocnych z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego , w wydarzeniach sportowych na Hali CRACOVIA 1906