Refundacja wkładek, pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

Z uwagi na to, że dużą część faktur, które pokrywamy z subkont osób chorych na stwardnienie rozsiane stanowią wkłady własne do wniosków na środki absorpcyjne uważam, iż należy poinformować wszystkich chorych o możliwości finansowania tych wydatków ze środków PFRON, które są w dyspozycji samorządów powiatowych czyli MOPSów lub PCPRów.

Każda osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych na zakup środków pomocniczych, wypisanych przez lekarza na wniosku refundacyjnym NFZ.
W przypadku tej procedury pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Dotyczy ono osób, które nie przekraczają kwoty 1927 zł na 1 osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę w gospodarstwie domowym.
Dla osób samotnie gospodarujących, kryterium dochodowe wynosi 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
W Krakowie jest to procedura MOPS-36 o nazwie:

Do wypełnionego wniosku dołączamy następujące dokumenty:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności ( oryginał do wglądu),
  • kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  • oryginał faktury, którą zapłaciliśmy w sklepie, z odpowiednimi pieczątkami na odwrocie (nie wszystkie MOPSy i PCPRy wymagają tych pieczątek, ale Kraków tak ),
  • wydruk z naszego rachunku bankowego z numerem konta i naszymi danymi, o ile wnioskujemy o zwrot środków na konto, bo można je również odebrać w kasie MOPS lub PCPRu,
  • czasem wymagane jest również ksero dowodu osobistego.

Dokumenty składa się w Filii swojego MOPSu, Dziale Rehabilitacji MOPS w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 (w Krakowie) lub w swoim PCPRze lub MOPSie.
W wielu powiatach refundacja odbywa się płynnie i nawet, gdy środki PFRON wyczerpują się z końcem roku, to wnioski są rozpatrywane pozytywnie również po nowym roku, kiedy są już dostępne środki na rok następny koło maja.
Uprzedzam jednak, że są niestety powiaty, które po wyczerpaniu środków wszystkie wnioski rozpatrują negatywnie, zaś po nowym roku nie można składać „starych” wniosków ponownie.
W związku z tym, należy dowiedzieć się, jak sytuacja wygląda na Państwa terenie.
Korzystając z okazji, że piszę już na temat środków absorpcyjnych dodam coś, co być może powinno być na początku. Wielu chorych o tym wie, lecz są tacy, którzy z tym problemem dopiero zaczynają mieć problem.
Osoby chora na stwardnienie rozsiane mają prawo poprosić swojego lekarza POZ o wypisywanie wniosków na środki absorpcyjne w ilości 60 sztuk na miesiąc; zaś osoby mające kłopoty z zaleganiem moczu, które wymagają cewnikowania kilka razy dziennie, mogą uzyskać dodatkowy wniosek na 180 szt. cewników Nelathona, czyli jednorazowych.
Środki te są refundowane przez NFZ w 70% do kwoty 1,5 za sztukę wkładki czy pieluchomajtki oraz do 0,80 zł za cewnik jednorazowy.
Pozostałe 30% kosztów można uzyskać w sposób, o jakim pisałam powyżej.
Wnioski NFZ mogą być wystawiane 1 x w miesiącu lub od razu na kwartał, pomnożone ilości x 3 miesiące.

Towarzyszące chorobom pęcherza nietrzymanie moczu potrafi być bardzo dokuczliwe i znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Częściowo można sobie pomóc, stosując wkładki, pieluchy anatomiczne lub pieluchomajtki wchłaniające mocz.

Ze wszystkich formalnych potyczek, starania o refundowane wkładki sprawiają najmniej kłopotu. Pod warunkiem że trafi się na rozsądnego lekarza, który wypełni zlecenie. Co, jeżeli urolog ignoruje zgłaszane problemy z nietrzymaniem moczu i z potrzebą korzystania z tego typu środków wchłaniających albo wręcz twierdzi, że nie ma możliwości wystawienia takiego zlecenia ? Warto się upierać. Koszt bowiem jednego opakowania bez refundacji to około kilkadziesiąt złotych (pojedyncza wkładka kosztuje ponad złotówkę). Refundacja NFZ obejmuje 70% ceny, nie więcej jednak niż 60 sztuk (90 zł) miesięcznie. Zlecenie zapotrzebowania ważne jest przez kwartał. Oznacza to, że kwartalnie pacjent może otrzymać 180 sztuk pieluchomajtek lub zamiennie pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych z siedemdziesięcioprocentową zniżką, za pozostałe trzeba płacić pełną kwotę.

Z wypełnionym zleceniem oraz dowodem osobistym i książeczką zdrowia lub dokumentem poświadczającym ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających rentę (potrzebne będą również kserokopie tych dokumentów) należy zgłosić się do regionalnego oddziału NFZ. Tam pacjent otrzymuje potwierdzenie zlecenia, które jest ważne 90 dni. Przy pierwszej rejestracji oddział NFZ wystawia również kartę zaopatrzenia comiesięcznego, ważną przez 12 miesięcy. Karta ta jest własnością pacjenta i on nią dysponuje. Niektóre z punktów realizujących zlecenia przejmują na siebie formalności. Realizacji można dokonać w dowolnej placówce, która podpisała umowę z NFZ. Pełną listę tych punktów dla danego regionu można uzyskać w oddziale Funduszu Zdrowia. W zasadzie może być to każda apteka, warto popytać i znaleźć taką, która za Ciebie załatwi formalności, tzn. nie będziesz musiał latać do lekarza co miesiąc po kolejną receptę na 30 pampersów. Pacjent ma prawo zmienić punkt, w których realizuje zlecenia, przy czym może to uczynić po rozliczeniu poprzedniego dokumentu (czyli dokonać zmiany wraz z uzyskaniem kolejnego zlecenia).

Wzór zlecenia, które wypełnia lekarz. Warto wziąć je do lekarza przy prośbie o wypisanie. Lekarze często nie mają tego druku. Można też pomóc lekarzowi wypełniając częściowo zlecenie (dane osobowe, pesel itp) wydrukować i dać lekarzowi do uzupełnienia i podpisania. Dlatego też poniżej jest również wzór zlecenia w wordzie.